ANBI- Status

Stichting Weerter Bedrijvencompetitie, handelend onder de publieke naam “Greep naar de Hoorn”

KVK nummer: 410.684.07

RSIN nummer: 8046.37.118

Contactgegevens:

Emailadres: bestuur@greepnaardehoorn.nl

Ontstaan van “Greep naar de Hoorn”

De oorsprong van de Greep naar de Hoorn ligt in Barneveld, waar enkele plaatselijke serviceclubs al sinds 1990 met veel succes een bedrijvencompetitie organiseren; hiermee worden flinke bedragen ingezameld, die vervolgens weer ten goede komen aan plaatselijke (zorg)instellingen. Het toeval wilde, dat een Lionsclublid vanuit Barneveld naar Weert verhuisde en daar lid werd van de Lionsclub Weert Graafschap Horne, waar hij vervolgens “het goede doel project” introduceerde.

Eén van de doelstellingen van een serviceclub is dat de leden zich inspannen om hun medemens te helpen. Dit kan worden ingevuld door zowel materiële als immateriële hulp. In het geval van de Greep naar de Hoorn wordt er jaarlijks een evenement georganiseerd, waarbij bedrijventeams tegen betaling op sportieve wijze wedijveren om de eer.

De gezamenlijke serviceclubs (Lionsclub Weert Graafschap Horne, Lionsclub Weert, Junior Kamer Weert, Ladies Circle Weert, Rotaryclub Weert, Rotaryclub Weert Land van Horne, Kiwanisclub Weert, Kiwanisclub Cranendonck en sinds kort Leo Club Weert Montmorency) maken deel uit van de in 1995 opgerichte stichting Weerter Bedrijvencompetitie. Elk jaar organiseert zij op de tweede (2e) zaterdag van september een ludieke sportdag voor bedrijven- en instellingenteams, genaamd “Greep naar de Hoorn”.

Teambuilding, plezier en netwerken vormen het nut van de bedrijven. Door de kosten te minimaliseren worden de opbrengsten ten gunste van goede doelen in de regio gemaximaliseerd. Door sponsoring en vrijwilligerswerk komt ongeveer 80% van het inschrijfgeld ten bate van die goede doelen.

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving:

De Stichting Weerter Bedrijvencompetitie heeft volgens de statuten ten doel:

  1. Het verwerven van fondsen ten behoeve van de ondersteuning van (rechts)personen die zich bezighouden met de financiele ondersteuning van voorzieningen ten behoeve van (rechts)personen die in Weert en omgeving wonen of gevestigd zijn, die niet of onvoldoende door enige overheidsinstantie worden gesubsidieerd.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door

  1. schenkingen, erfstellingen en legaten
  2. subsidies en donaties
  3. alle andere verkrijgingen en baten

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

1. De Stichting is opgericht door de vereniging Lionsclub Graafschap Horne Weert.

2. Stichting Weerter Bedrijven Competitie stelt zich ten doel jaarlijks middels een ludieke en sportieve bedrijvencompetitie genaamd; “Greep naar de Hoorn”, fondsen te verwerven om daarmee doelen te verwezenlijken die beschreven zijn in de gedeponeerde statuten van de Stichting. Van belang is uiteraard dat alleen fondsen ter beschikking worden gesteld aan organisaties die een doel hebben dat in het verlengde ligt van de missie van de Stichting.

3. Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf leden van meerdere serviceclubs uit de regio Weert die hun medewerking jaarlijks verlenen aan de volledige organisatie van De Greep naar de Hoorn. Het bestuur dient daarop toe te zien dat enkel fondsen ter beschikking worden gesteld aan organisaties die aan de genoemde doelen voldoen. Het bestuur draagt zorg voor een zorgvuldig beheer van de gelden waarvoor nog geen bestemming is vastgesteld.

4. De uitvoerende taken die horen bij het succesvol laten verlopen van het jaarlijkse evenement; Greep naar de Hoorn, worden verzorgd door diverse commissies waarin meerdere leden uit regionale serviceclubs aan zijn toegewezen. Naast de 5 personen van het bestuur zijn er nog 20 andere mensen direct betrokken bij het tot stand komen van de langst lopende jaarlijkse fundraising in de regio Weert.

5. Prognose voor dekomende jaren. De stichting en de volledige organisatie heeft de intentie om de organisatie van de Greep naar de Hoorn de komende jaren onverwijl door te zetten. Dit zullen wij blijven doorzetten zolang de behoefte van doelgerichte schenkingen in onze regio blijft bestaan. En zolang sponsorende, deelnemende bedrijven ons, zoals elk jaar in grote getalen blijven ondersteunen.

Namens bestuur Stichting Weerter Bedrijven Competitie,

Rob Verbrugge, Voorzitter Stichting Weerter Bedrijven Competitie

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting.
De stichting heeft geen personeel in dienst.